Statut Drukuj Email
niedziela, 12 października 2008 20:05
  

Statut

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 25 października 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1997 r. z późn. zm.)

 3. Niniejszego statutu

§ 2

 1. Siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej jest Miasto Iława, a terenem jej działalności Miasto Iława i Powiat Iławski.

 2. Miejska Biblioteka Publiczna na mocy porozumienia realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu iławskiego.

 3. Miejska Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

 4. Miejska Biblioteka Publiczna korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

 

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 3

Biblioteka jest główną publiczną Biblioteką Miasta Iława. Podstawowym celem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych w Iławie oraz powiecie iławskim, stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców regionu.

§ 4

Do zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej należy:

 1. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, tworzenie i udostępnianie komputerowej bezy danych z tego zakresu;

 3. koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie powiatu w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych;

 4. współdziałanie z bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych;

 5. organizowanie spotkań, odczytów, prowadzenie działalności poradniczej, informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej związanej z realizacją celów statutowych;

 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury w dziedzinie współtworzenia i promowania inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, upowszechniani wiedzy i kultury, tworzeniu warunków sprzyjających rozwijaniu twórczości literackiej;

 7. współpraca, także międzynarodowa z bibliotekami innych typów, instytucjami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

  

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 5

 1. Na czele Miejskiej Biblioteki Publicznej stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz ustalając zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

 2. Dyrektor organizuje, nadzoruje całokształt pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową.

 3. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 6

 1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z dziedzin związanych z jej działalnością. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

 2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk.

§ 7

 1. W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzi:

  1. Biblioteka Główna przy ul. Jagiellończyka 3

  2. Filia Nr 1 w budynku Szpitala Powiatowego, przy ul. Andersa (w chwili obecnej działalność zawieszona ze względu na remont szpitala)

  3. Filia Nr 2 przy ul. Skłodowskiej 26 a

 1. Miejska Biblioteka Publiczna może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, Filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 8

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w porozumieniu z Kierownikami komórek organizacyjnych, zasięgnięciu opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych oraz w zatwierdzeniu go przez Burmistrza.

 2. Struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik do Statutu.

 

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa

§ 9

 1. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

 2. Miejska Biblioteka Publiczna gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątku na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym że majątek ten może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych.

§ 10

 1. Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury oraz w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 3. Dochodami Miejskiej Biblioteki Publicznej są środki pochodzące z:

  1. dotacji;

  2. wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności;

  3. wpłat i darowizn od osób prawnych i fizycznych;

  4. wpłat innych organizacji i stowarzyszeń

  5. oraz innych źródeł.

 4. Organizator zapewnia w szczególności środki na:

  1. wyposażenie Biblioteki;

  2. prowadzenie działalności bibliotecznej, w szczególności zakup materiałów bibliotecznych;

  3. doskonalenie zawodowe pracowników

§ 11

 1. Usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Opłaty mogą być pobierane:

  1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, kserograficzne oraz wypożyczanie międzybiblioteczne;

  2. za wypożyczanie materiałów audiowizualnych;

  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

  4. za uszkodzone, zniszczone lub nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne.

 3. Zasady i warunki korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe 

§ 12

 1. Miejska Biblioteka Publiczna używa pieczęci podłużnej z nawą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane przez Radę Miejska w Iławie.

 3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury.

 

Godziny otwarcia:

Biblioteka Główna:

 • poniedziałek: 1000 - 1800
 • wtorek: 1000 - 1800
 • środa: 900 - 1500
 • czwartek: 1000 - 1800
 • piątek: 1000 - 1800
 • sobota: 900 - 1400

 

Filia nr 2:

 • poniedziałek: 1000 - 1800
 • wtorek: 1000 - 1800
 • środa: 900 - 1500
 • czwartek: 1000 - 1800
 • piątek: 1000 - 1800
 • sobota: 900 - 1400

Statystyki

Użytkowników : 516
Pozycje : 719
Zasoby : 22
Odsłon : 730034
Reklama
Biblioteka bierze udział w Programie Zakup nowości wydawniczych
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama